REACH-information

REACH artikel 33 Förklaring

REACH (”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier”) är Europeiska unionens kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007.

Artikel 33, Kommunikation av information om ämnen i varor

Husqvarna Group ger följande information om ämnen som fastställts kräva tillstånd av Europeiska kemikaliemyndigheten och de anges i bilaga XIV i REACH (den så kallade kandidatlistan), i en koncentration över 0,1 viktprocent i artiklarna.

View PDF