Användarvillkor

Användningsvillkor

Husqvarna uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Vi anmodar och uppmanar dig att noggrant läsa dessa Användningsvillkor innan du använder Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av Villkoren.

Allmänt

Denna webbplats, och alla dess underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”) publiceras och underhålls av Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller dess koncernföretag, dotterbolag eller filialkontor (tillsammans benämnda HUSQVARNA). Din användning av Webbplatsen lyder under ett bindande avtal mellan dig och HUSQVARNA (”Avtalet”). I det följande anges villkoren för detta Avtal (”Villkoren”). Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och gått med på Villkoren och dokument relaterade till dem. Det är viktigt att du läser dem noggrant. Om du inte samtycker till villkoren och alla dokument som rör villkoren får du inte använda Webbplatsen.

Terms of use

Under Villkoren i detta Avtal ger HUSQVARNA dig en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna Webbplats och materialet på den. Du samtycker till att inte på något sätt störa eller försöka störa driften av denna Webbplats.

HUSQVARNA ger dig rätt att titta på och ladda ned informationen (”Material”) på Webbplatsen endast för personligt och icke-kommersiellt bruk, om inget annat uttryckligen anges i Husqvarna Social Media Newsroom. Detta tillstånd utgör inte en överlåtelse av äganderätten till Materialet och kopior av Materialet. Tillståndet gäller med följande begränsningar: 1) du måste på alla nedladdade kopior av Materialet bevara alla copyright- och andra äganderättsmeddelanden som finns i Materialet; 2) du får inte på något sätt modifiera Materialet eller reproducera eller offentligt visa, framföra, distribuera eller på annat sätt använda eller förmedla det i något offentligt eller kommersiellt syfte; och 3) du får inte överlåta Materialet till andra personer om du inte meddelar dem om, och de går med på, de förpliktelser som finns under dessa Villkor. Du samtycker till att följa alla ytterligare inskränkningar som anges på Webbplatsen, eftersom den då och då kan uppdateras.

Användargaranti

Du intygar att när du använder Webbplatsen kommer du att efterleva dessa Villkor, inklusive lagarna och bestämmelserna i detta Avtal. Du intygar också att du kommer att efterleva alla befintliga och framtida riktlinjer och regler för Webbplatsen. Du samtycker till att inte använda Webbplatsen för att: (a) överföra skräppost (spam) och ej begärd kommunikation; (b) låtsas vara HUSQVARNA eller någon annan eller att låta tredje part låtsas vara du; (c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare i syfte att dölja var innehåll som skickas genom Webbplatsen kommer ifrån; (d) ge en vilseledande bild av din anknytning till någon fysisk eller juridisk person; (e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andra användares möjlighet att använda Webbplatsen; (f) ägna dig åt aktiviteter som bryter mot någon tillämplig lagstiftning; (g) lägga upp eller överföra material som bryter mot eller kränker andras rättigheter eller som är olagligt, grovt, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt förkastligt eller som innehåller reklam eller värvningsmaterial vad gäller produkter och tjänster, eller (h) samla in eller lagra personuppgifter om andra om dessa inte specifikt har godkänt detta.

Integritet

Vill du veta mer om HUSQVARNAS integritetspraxis samt hur vi samlar in och behandlar personlig information kan du läsa vår Integritetspolicy. Du samtycker till att data och personuppgifter används i enlighet med HUSQVARNAS Integritetspolicy.

Ändringar

HUSQVARNA förbehåller sig rätten att efter eget godtycke, när som helst och utan föregående meddelande ändra, göra tillägg i eller ta bort delar av detta Avtal, helt eller delvis. Ändringar i detta Avtal gäller från att de läggs upp på Webbplatsen. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter att ändringar av detta Avtal har lagts upp kommer att betraktas som att du har godkänt dessa ändringar.

Immateriella rättigheter

Du bekräftar och samtycker till att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter vad gäller varumärken och konstruktioner, oavsett om de är inregistrerade eller inte) på Webbplatsen tillhör HUSQVARNA eller deras licensgivare. All goodwill och alla immateriella rättigheter som är relaterade till användning av sådana immaterialrättigheter som tillhör HUSQVARNA ska också tillhöra HUSQVARNA.

Webbplatsen, inklusive allt Material, är upphovsrättsskyddad. Den skyddas av upphovsrättslagar och konventioner världen över. Du samtycker till att följa alla globala upphovsrättslagar i din användning av Webbplatsen, inklusive allt Material, och att förhindra all obehörig kopiering av Materialet. HUSQVARNA beviljar dig inte någon uttryckt eller underförstådd rättighet enligt någon lagstiftning om patent, designrättigheter, varumärken, upphovsrättigheter eller affärshemligheter.

Du bekräftar och godkänner att du inte kommer att, och att inget i dessa Villkor ger dig rättighet att, använda HUSQVARNAS varumärken, firmanamn, tjänstemärken, logotyper, domännamn eller andra utmärkande varumärkeskännetecken på något annat sätt än vad som uttryckligen anges i HUSQVARNAS Varumärkeslista.

Notera att all information, ej begärda förslag, idéer eller annat inskickat material kommer att anses vara ej konfidentiellt och ej ägt av någon. Genom att skicka information eller material, förutom i en så kallad Patent Information Declaration (patentinformationsförklaring) så som beskrivs i Husqvarnas policy rörande beaktande av ej begärda idéer, ger du HUSQVARNA en obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig och global licens att använda, återge, visa, utföra, ändra i, överlåta och distribuera dessa material eller denna information, och du samtycker också till att HUSQVARNA får använda idéer, koncept, kunnande och tekniker du skickar till oss för vilket syfte som helst. Mer information finner du i Husqvarnas policy rörande beaktande av ej begärda idéer.

Programvara

All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”Programvaran”) är arbete med upphovsrätt som tillhör HUSQVARNA och/eller deras leverantörer.

Användning av Programvaran styrs av villkoren i slutanvändarlicensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller ingår i Programvaran (”Licensavtal”). Om inte annat följer av Licensavtalet är Programvaran tillgänglig för nedladdning endast för användning av slutanvändare. All återgivning eller vidaredistribution av Programvaran som inte sker i enlighet med Licensavtalet kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder.

UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING ELLER ÅTERGIVNING AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE ÅTERGIVNING ELLER VIDAREDISTRIBUERING UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN.

PROGRAMVARAN GARANTERAS, OM ALLS, ENDAST I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM VAD SOM GARANTERAS I LICENSAVTALET FRÅNSÄGER SIG HUSQVARNA HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR VAD GÄLLER PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA INDIREKTA GARANTIER OCH VILLKOR VAD GÄLLER FÖRSÄLJNINGSBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

Andra webbplatser

För att underlätta för dig kan denna webbplats ha länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part. HUSQVARNA tar inte på sig att övervaka och granska sådant webbplatsinnehåll tillhörande tredje part. HUSQVARNA ansvarar inte heller för att webbplatser tillhörande tredje part är korrekta och tillförlitliga.

Externa länkar till Webbplatsen

Alla länkar till Webbplatsen måste godkännas skriftligen av HUSQVARNA, med det undantaget att HUSQVARNA godkänner länkar i de fall där: (i) länken är en ren textlänk som innehåller endast namnet ”HUSQVARNA”, och som inte innehåller något av HUSQVARNAS eller dess licensgivares äganderättsligt skyddade varumärken; (ii) länken endast leder till www.husqvarna.se och inga underliggande sidor; (iii) länken, när den aktiveras av en användare, visar sidan i helskärm i ett fullt manövrer- och navigerbart webbläsarfönster och inte i en ”ram” på den länkande webbplatsen; och (iv) länkens utseende och placering eller annan aspekt inte ger sken av att en enhet eller dess aktiviteter eller produkter har med HUSQVARNA att göra eller är sponsrade av HUSQVARNA eller avses skada eller minska den goodwill som finns i anknytning till HUSQVARNAS och dess Dotterbolags namn och varumärken. HUSQVARNA förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande återkalla detta medgivande till att länka.

Undantagande från underförstådda garantier

Trots att omsorg lagts på att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt och att Webbplatsen fortlöpande finns tillgänglig, tar HUSQVARNA inget ansvar för detta. MATERIALET KAN INNEHÅLLA ORIKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. HUSQVARNA GARANTERAR INTE MATERIALETS RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN I RÅD, UPPFATTNINGAR, UTTALANDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS PÅ ELLER DISTRIBUERAS VIA WEBBPLATSEN. DU BEKRÄFTAR ATT ALL TILLTRO TILL SÅDANA UPPFATTNINGAR, RÅD, UTTALANDEN OCH SYNPUNKTER SAMT SÅDAN INFORMATION SKER PÅ EGEN RISK. ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I TILLGÄNGLIGT SKICK. HUSQVARNA FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV VAD SLAG DE VARA MÅ, UTTRYCKLIGA OCH INDIREKTA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING AV GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE, ICKE-KRÄNKNING ELLER SOM RÖR DRIFTEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL. HUSQVARNA GARANTERAR INTE OCH GÖR INTE NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE SÄKERHETEN PÅ DENNA WEBBPLATS. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT ALL INFORMATION SOM SKICKAS KAN KOMMA ATT AVLYSSNAS. HUSQVARNA GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN, DE SERVRAR GENOM VILKA WEBBPLATSEN NÅS ELLER DE DIGITALA MEDDELANDEN SOM HUSQVARNA SKICKAR ÄR UTAN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA INSLAG. ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH BESTÄMMELSER UNDANTAS, FÖRUTOM NÄR DET ENLIGT LAG ÄR FÖRBJUDET ATT UNDANTA DEM. ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UNDANTAS PÅ DETTA SÄTT GÄLLER OCKSÅ ALLA WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART.

Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter och tjänster från HUSQVARNA som inte har tillkännagetts eller finns tillgängliga i ditt land. Riktigheten i sådan information riktighet kan inte garanteras, särskilt som denna information är föremål för förändring, specialkrav och tillgänglighet och att sådana referenser inte innebär att HUSQVARNA har för avsikt att tillkännage sådana produkter, tjänster etc. i ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för fullständig information rörande de produkter, tjänster osv. som kan finnas tillgängliga för dig att beställa. HUSQVARNA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, göra tillägg i eller ta bort produkter, tjänster osv. när som helst och utan föregående meddelande.

Ansvarsbegränsning

INTE I NÅGOT FALL SKA HUSQVARNA ANSVARA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJANDE, STRAFFRÄTTSLIG, SÄRSKILD ELLER OFÖRUTSEDD SKADA (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VERKSAMHET, KONTRAKT, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM BEROR PÅ, UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, ÄVEN OM HUSQVARNA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. I TILLÄGG TILL VILLKOREN HÄRI, SKA HUSQVARNA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FEL, ORIKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA DEFEKTER ELLER OLÄMPLIGHETER ELLER ICKE-AUTENTISK INFORMATION SOM FINNS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OCKSÅ ALLA WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART.

Jurisdiktion

Webbplatsen kontrolleras, drivs och administreras av HUSQVARNA från företagets kontor i Sverige. HUSQVARNA gör inga utfästelser om att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Det är förbjudet att ansluta till webbplatsen från platser där innehållet på Webbplatsen är olagligt. Om du besöker denna Webbplats från en plats utanför Sverige ansvarar du för att gällande lokal lagstiftning efterlevs. Svensk lag styr detta Avtal, utan att dess bestämmelser om lagkonflikter träder i kraft. I första hand har Stockholms tingsrätt exklusiv jurisdiktion vid eventuella tvister som härrör från detta Avtal.

Detta har senast uppdaterats den 24 maj 2018.